Suzanne and Stanley Kushner

Mazal Tov to Suzanne and Stanley Kushner on the Batmitzva of their granddaughter Rebecca Kushner