SHABBAT Beshalach with Oneg Shabbos Divrei Torah

Oneg Beshalach

SHABBAT commences 4.17pm

MINCHAH followed by KABBALAT SHABBAT & MAARIV 4.15pm

Followed by a short Chumash Shiur

HASHKOMAH SERVICE 7.45am

MAIN SERVICE 9.00am Kiddush after the service

YAM SERVICE – (Upstairs Hall) 9.15am

MINCHAH 4.15pm followed by the Rabbi’s Gemara Shiur

SHABBAT terminates 5.25pm