Mazal tov to Rabbi & Rebbetzen Lewis

Mazal tov to Rabbi and Rebbetzen Lewis on the birth of a granddaughter to Tamar and Yossi Hirsch